Tag: National science day 2022

National Science Day 2022 : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ; ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ನೆನೆಯೋಣ

ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ನೆನಪಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನವನ್ನು (National Science day 2022)ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ...

Read more