Tag: National Science Day 2023

National Science Day 2023: ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಂದರೇನು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು

(National Science Day 2023) ಭಾರತೀಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸರ್ ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ...

Read more